Radonsanering

Det är viktigt att rätt radonåtgärd görs, då en felaktig åtgärd kan vara verkningslös eller förvärra problemet.
Därför måste man först ta reda på var radongasen kommer ifrån.

Många tror felaktigt att blåbetongen är den största boven. Det finns låg till högstrålande blåbetong och radonavgången skiljer mycket mellan dessa olika material.

Med en gammamätning, kan man konstatera om blåbetong förekommer, i vilken omfattning samt strålningsgrad. Därefter kan man göra en överslagsbedömning av hur mycket radon som kommer från byggnadsmaterialet respektive marken.

1. Byggmaterialet.
Radongasen avgår konstant från väggytan. Strålningsklass, kemisk sammansättning samt ytbehandling påverkar hur mycket radon som avgår.

En obehandlad blåbetongvägg avger mycket mer radongas än en målad och putsad yta. Ett spikhål genom tätskiktet försämrar dock isoleringsförmågan avsevärt.

En obehandlad blåbetongvägg bör dock förses med någon form av ytbehandling som bromsar radonavgången. Rådgör med en färghandlare.

I övrigt gäller omvänd proportionalitet mellan radongashalt och luftomsättning

-Varje fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten.

A.Riva bort fönsterlister, montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.

Fördelar: Låg kostnad och små ingrepp.
Nackdelar: Kallras, mycket begränsad effektivitet.

Rekommenderas när endast en måttlig sänkning av radongashalten behövs.

B. Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler. Montera ett frånluftssystem.

Fördelar: Ganska låg kostnad. Frånluftssystem kan öka luftomsättningen flera gånger med konstant flöde.
Nackdelar: Kallras och ökade uppvärmningskostnader. Frånluftssystem bör ej användas om det finns bidrag från markradon, eftersom mer markluft kan sugas in och därmed försämra resultatet.

C. Installera mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning.

Fördelar: Ger bäst effekt av alla lösningar. Luftomsättningen kan ökas utan komfortproblem. Rätt luftmängd till varje rum. Värmen återvinns i värmeväxlare eller värmepump.
Nackdelar: Större kostnad och ingrepp.

Krypvindar, garderober, lediga skorstenspipor samt biutrymmen används för att dölja rören.

Det finns en uppfattning om att ljudnivån är störande i till och frånluftssystem. Rätt monterat och dimensionerat, med ljuddämpare, spjäll samt en proportionerlig injustering av luftflödena, blir ljudnivån mycket låg.

Till sovrum kan man dessutom montera en extra ljuddämpare före utblåset.
Vi får mycket beröm för låga ljudnivåer.


2. Markradon.
Markluft letar sig in genom otätheter i husets grundkonstruktion. Drivkraften är undertrycket vid bottenplattan, skapat av husets ventilation. Vanliga läckställen är renslucka för avlopp, rörgenomföringar, spricka mellan platta och nerdragen grundmur.

Om man lyckas täta alla läckställen, så skulle radonproblemet vara löst.
Tyvärr kan det vara mycket svårt att hitta och täta alla ställen.
Vi har t.ex. noterat att markluft kan komma in via ett plugghål i en betonghålstensvägg.

A. Täta bottenplattan där radonet läcker in.

Fördelar: Litet ingrepp, oftast låg kostnad. Radonsugen fungerar bättre om tätning samtidigt görs.
Nackdelar: Svårt att uppnå bra resultat om det finns flera läckställen i plattan. Svårigheter att hitta läckställena.

B. Installera radonsug. Radonsugen skapar ett undertryck under plattan så att markluften förhindras att sugas in i huset.

Fördelar: Markant sänkning av radongashalten om sugpunkten/erna placeras på rätt ställe.
Nackdelar: Dyrare än tätning, större ingrepp.

Radonsug och tätning ger tillsammans det bästa resultatet.

C. Riva bort fönsterlister, montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.

Fördelar: Låg kostnad, små ingrepp
Nackdelar: Kallras, ofta marginell sänkning av gashalten.

Bra som komplement till radonsug och tätning.

D. Montera ett till och frånluftssystem. Systemet måste balanseras så att undertrycket inte blir för stort.

Till och frånluftssystem är inte att rekommendera vid markradonproblem.

Det bör poängteras att det ofta är en kombination av mark och byggradon.

3. Hushållsvattnet
Radonhaltigt vatten måste luftas innan det tas in i huset. Strålskyddsinstitutet, Tel: 08-729 71 00, har en rapport som redovisar resultat från en utvärdering av ett antal radonavskiljare.

 

Vilken metod ska man välja?

Det finns idag många som vill vara med och sälja olika produkter för att åtgärda radon.
En del mer seriösa än andra

Här några av mina synpunkter och erfarenheter

Ventilationssystem.

I ett hus med högstrålande blåbetong i de flesta väggar och kanske också i bjälklag måste man sätta in ett till och frånluftssystem med värmeåtervinning. Varje vistelserum ska ha en ventil som blåser in luft i rummet och våtrummen ska ha frånluft. Återvinningen sker i en plattvärmeväxlare, rotorväxlare eller en värmepump.

De flesta etablerade fabrikat fungerar bra. Vi har satt in hundratals sådana system och vi hör bara av kunderna när det är dags att byta filter.

Det finns dock en hel del lycksökare som vill sälja in sina underbara ventilationsaggregat i form av vägg -eller golvplacerade aggregat som ofta ställs i gillestugan.
Säljarens argument kan vara svåra att motstå för den som inte är tekniskt insatt. Allt verkar så lätt.
Den mest uppenbara nackdelen är ljudnivån som inte klarar boverkets krav.
Ändå förekommer det montage i sovrum vilket ger sanitär olägenhet i form av ljud.
Dessa aggregat är inte snygga att se på heller och man bör fråga sig hur en köpare i framtiden ställer sig detta.

Men värst av allt med dessa aggregat är oförmågan att få ner radonhalten. Ett värmepumpsaggregat  som arbetar med återluft har i flera fall spridit markradon  vidare i huset genom att man har dragit kanaler från utblåset och upp i övre plan.
En kund till oss lånade vår radonmätare och mätte på utblåset från sin ventilationsvärmepump som stod i gillestugan. Utblåset hade 500 bq/m3 vilket är mycket anmärkningsvärt.
Radonhalten ska vara 0 Bq/m3 i ett friskluftsutblås.
.

Det är mycket enkelt att genomskåda säljaren av den underbara maskinen genom att kräva en garanti på radongashalt under 200 Bq/m3 efter åtgärd och att betalning ska ske efter godkänd kontrollmätning på 10 dagar eller så.
Säljaren kommer garanterat inte gå med på det eller utforma garantin så att den inte är värd någonting. Exempelvis - “radongarantin gäller inte om det finns markradon“.

I hus med lågstrålande blåbetong kan inte blåbetongen avge så mycket radon att radonhalten  överstiger 200 Bq/m3 ens i ett hus med dålig ventilation.
Medelstrålande blåbetong kan däremot ge förhöjda värden. Ofta räcker det med friskluftsventil ibland kompletterat med en fläkt som suger ut från våtrum. Till och frånluft kan också vara motiverat här.

 

Radonsugar

Vi monterar radonsugar med ventilationsrör och ljuddämpade inbyggnadsfläktar. Rören är i dimensionen 60 - 125 mm. Vi strävar alltid efter att sätta så många sugpunkter som möjligt.
Fläkten är mycket tystgående och driftsäker.

Det finns på marknaden ett antal fabrikat med smala rör i plast som tillverkarna påstår är bättre än konventionella system som våra. Det finns inga som helst belägg för detta.
Jag förstår inte varför man har bemödat sig om att tillverka sådana system när det finns så bra material.redan.

Låt oss jämföra:

- Grävning är mycket viktig när man monterar radonsug. Vi lägger ner mycket tid på att gräva och dammsuga  i våra hål som borras 110 mm.
Med smala rör har man ingen möjlighet att få ner handen och ta undan större stenar och  dyl.. som måste avlägsnas. I lerhus är faktiskt grävningen extra viktig och här måste man få ner handen för att kunna göra det rätt. Det är Ingen idé att gräva på djupet i lera.
Därför är varje sugpunkt i ett konventionellt system värt mer än en smalrörssugpunkt.

- Elförbrukningen blir större i ett system med smala rör om man vill uppnå  samma effekt som i ett system med grövre rör.

- Kondensrisken är större i smala rör som måste ha högre undertryck för att kunna transportera tillräcklig luftmängd.

- Priset på reservdelar. Våra fläktar tillverkas i mycket stora serier och reservdelar kommer alltid att finnas och till rimliga priser.  En ny fläktmotor kostar i dag (2008) under tusenlappen..
Fråga säljaren av smalrörsystemet vad  en ny fläkt kostar. Kan man byta endast motordelen?

- Mångsidighet. Våra standardläkt, IRE 125 från CA Östberg, klarar de flesta installationer i lera, grusås och även samtidig sugning av mindre krypgrund eller fribärande bjälklag.
Smalrörsystemen har inte tillräckligt flöde för samtidig sugning i en liten krypgrund utan måste kompletteras med en extra fläkt.

- Om man vill sätta fläkten utomhus eller på taket finns det många takgenomföringar och takfläktar till konventionella system. Det är aldrig något problem att göra en snygg och dold installation i enplanshus t.e.x

- Det behövs bara en slagborrmaskin för håltagningen påstår smalrörsförespråkaren. Jobbar man varje dag med radonsugar är detta ett bra sätt att skaffa sig "vita fingrar". Vi borrar med diamantborrar utan slag.

 

Vi har monterat ett smalrörsystem för att testa och det fungerade inte bättre än  det konventionella systemet hos grannen. Det blev kondens i ett rör som gick genom en groventré som var lite för kall och röret fick isoleras.

Seriösa entreprenörer lämnar radongaranti vare sig det gäller smalrör eller konventionella system.

Det jag vänder mig emot är att smalrörstillverkarna  menar att deras system är bättre, vilket dom inte är.

Smalrörsfabrikanterna lockar med tysta fläktar, larm vid fläktstopp etc.

Allt detta och mer har funnits lång tid till konventionella system.

 

Tätskikt

Det säljs en hel del tapeter och inklädnader med ventilation bakom för att reducera radonavgången från blåbetongväggar.

Ett företag skriver i sin reklam att man har lyckats få ner värdena från 2000 Bq/m3 till under 100 Bq/m3 efter att väggarna tapetserats med deras tapet.
Detta är rent nonsens då blåbetong max kan ge 800 Bq/m3 i ett hus med dålig luftväxling.

Måla istället väggarna med en plastfärg eller våtrumspärr så har ni väsentligt minskat radonavgången.
Det lilla som sen en tapet kan tillföra är försumbart.

Lägg pengarna på något trevligare i stället.

Tänk på att källarytterväggar inte ska målas med fuktspärrande färg!