Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-41003640

Vi erbjuder

Radonkonsultation

Radonmätningar

 • Spara pengar på rätt      åtgärdsmetodik
 • 25 års erfarenhet
 • Utbildning i radonundersökningar
 • Radonmätare till konsulter
 • Långtidsmätning
 • Arbetsplatsmätning
 • Gammamätning
 • Sniffmätning med instrument

Radonsanering

Mätutrustning

 • Alla typer av radonproblem
 • Lång erfarenhet
 • Garanterat resultat
 • Vi säljer Durridge radonmätare
 • Vi hyr ut till fastighetsägare

 

Ny radonmätare från Durridge - Rad8

Egenskaper för RAD8

 • Rad8 har 70% högre känslighet än Rad7, minskar osäkerheten.
 • Vattentät (IP 67) och dammtät.
 • Batteritid 3 dygn vid kontinuerlig mätning med pump.
 • Skiljer på radon- och torongas, ovärderligt vid sniffmätning.
 • Wifi, 2 USB portar, Comport samt AUXport.
Läs mer

Vi på Comnet är stolta återförsäljare av Durridges produkter sedan 1999, då vi var först i Sverige att använda och sälja Rad7, den ärevördiga föregångaren till Rad8. Föregångaren har sålts över hela världen till konsulter, universitet, vulkanforskare, oceanologer med flera, i tusentals exemplar. Vi har i vår ägo 15 st Rad7 som vi använder vid radonundersökningar bland annat.


Om Comnet AB

Vi har mycket lång erfarenhet av radonundersökningar och sniffmätningar i fastigheter ( 1000 - tals fastigheter under 23 års tid) och kan hjälpa er att komma igång med Rad8 eller andra produkter från Durridge. Vi kan skräddarsy utbildning på radoninstrumenten samt undersökning och åtgärder av byggnader, allt efter era önskemål och nuvarande kunskaper. Framöver kommer vi även kunna utbilda inom markradonundersökning.


Comnet AB har idag femton avancerade radonmätinstrument av märket Rad 7, det bästa instrumentet för att spåra radonläckage och utföra en så effektiv radonsanering som möjligt. Vi använder dem även för att kontrollmäta en utförd radonsanering.

Senaste nyheterna

Radonmätare Rad8 lanseras

Den nya RAD8 radonmätaren är nu tillgänglig på marknaden. Detta banbrytande instrument är robust och känsligt, med upp till 70% högre känslighet än tidigare modeller. Detta kommer att revolutionera hur radon och toron mäts, både i laboratorier och i fält.

Om COMNET AB

AAA –högsta kreditvärdighet under minst 5 år.
Vi får alltid ner radonhalten till under garanterad nivå - vi ger aldrig upp!
Vi kontrollmäter med avancerad radonmätare direkt efter installation.
Självklart är installationerna snyggt utförda och vi städar efter oss.
Vi fakturerar inte förrän radonhalten har sjunkit till garanterad nivå.
Då radonsanering är tekniskt komplicerat är vi troligen ett av de företag i branschen som lägger mest tid på fortbildning och kunskapsinhämtning.

Du kan enkelt beställa din radonmätning här - Vi har många års erfarenhet av sanering av RadonDet finns tre orsaker till förhöjda radonhalter:

 • Radioaktivt byggmaterial – blåbetong

 • Radon i hushållsvattnet – gäller endast borrade brunnar

 • Markradon


Radongasen kommer i normalfallet från byggmaterial eller markradon. Då de flesta i Storstockholm har kommunalt vatten är det ovanligt med radonläckage från hushållsvattnet.

Comnet AB strävar alltid efter den mest effektiva installationen för dig och din fastighet. En rätt utförd radonsanering kan spara stora pengar.

Är du i behov av en radonsanering?
Sammanfattningsvis

Är problemet markradon går en radonsanering ut på att täta bottenplatta och rörgenomföringar så att inte markradonet kan ta sig in. Inte sällan kompletteras detta med en radonsug som skapar ett undertryck i krypgrund och de byggnadsdelar där radongas transporteras från marken. Just markradon kan ge mycket höga radonhalter i inomhusluften.

Blåbetong finns huvudsakligen i hus byggda mellan 1929 till 1975. Den vanligaste lösningen vid en sådan radonsanering är att öka ventilationen. Genom gammamätning kan vi enkelt se om det finns radioaktivt material i en huskonstruktion.

Radonhaltigt vatten ventileras bort med radonavskiljare placerad på huvudledningen in i fastigheten. Allt kommunalt vatten renas från eventuellt radon innan det når hushållen.

Nedan kan du läsa om den stegmetod vi använder oss av vid

Blåbetong

blåbetong

Radongas strålar konstant ur blåbetong. Strålningsklass, kemisk sammansättning och ytbeläggning påverkar hur mycket radon som läcker ut. En radonsanering handlar om att tunna ut gasen. En enkel tumregel är att en fördubbling av luftomsättningen halverar halten av radongas. Mekanisk ventilation eller förstärkt självdrag är de metoder vi använder för detta. I det fall bostaden har obehandlade väggar bör dessa målas eller täckas för, och på på så sätt bromsa strålningen.

Grundläggande

Vi tar bort fönsterlister eller installerar ytterväggsventiler. Fördelen med detta ingrepp är att det medför låg kostnad och litet ingrepp i huskroppen. Nackdelen är att bostaden kan få kallras vid fönstren och effektiviteten är starkt begränsad. Vi rekommenderar den här saneringsmetoden när det endast krävs en mindre sänkning av radongashalten.

Mekanisk till- och frånluft

Här handlar det framför allt om att installera ett mekaniskt frånluftssystem. Ibland kan det räcka med att att rensa befintliga kanaler och öppna frånluftventiler. Fördelen är en måttlig kostnad och att ett frånluftssystem ökar luftomsättningen mycket effektivare än självdrag. Även här kan det finnas risk för kallras och ökade uppvärmningskostnader. Om det finns mer än låga halter av markradon bör frånluftssystemet kombineras med en radonsug.

FTX-system

ftx-system

Här installerar vi ett mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, vanligen kallat för ett FTX-system. Ett sådant ger den bästa effekten jämfört med andra metoder av radonsanering när det gäller radioaktivt byggmaterial eftersom luftomsättningen kan ökas utan problem med värmeförluster med mera. Varje rum får rätt mängd luft och värmen återvinns genom en värmeväxlare. Ett modernt system är mycket tyst och skall inte förväxlas med äldre tiders bullrande fläktar. Rätt monterat med ljuddämpare och en proportionell justering av luftflödet blir ljudnivån mycket låg. Fördelarna är uppenbara, nackdelen är att det är ett stort ingrepp i huset som är relativt kostnadskrävande.

Markradon

Visar en radonbesikting att problemet är inläckande markradon är huset ifråga otätt. Luft från den radonhaltiga marken under huset letar sig då in genom sprickor och hål i husets grund. Att detta sker beror på att ventilationen i fastigheten skapar ett undertryck i bottenplattan. Vid en radonbesiktning letar man alltså efter sprickor och öppningar mot marken. Otäta rörgenomförgreningar, rensluckor för avlopp, sprickor mellan bottenplatta och vägg är de vanligaste orsakerna till radonläckage. I en perfekt värld skulle tätning vara den enklaste lösningen, i allmänhet kräver dock en effektiv radonsanering även att man adderar radonsug eller radonbrunn.

Grundläggande radonsanering

Om läckställena för markradonet är få och lätta att hitta kan vi enkelt täta dessa. Det handlar då om sprickor och otäta rörgenomföringar. Ett av våra hjälpmedel för att hitta dessa är sniffmätning med en RAD 7. När vi tätat bottenplattan förhindras radonet från att läckan in. Läckställena hittar vi med hjälp av en radonmätningsmetod kallad sniffmätning. Den här saneringsmetoden är ett litet ingrepp till en låg kostnad. Nackdelen är att det ofta kan vara svårt att finna alla läckage.

Radonsanering - mindre ventilationsåtgärd

god ventilation

Det här är ett komplement till första steget med tätning. Vi plockar då bort fönsterlister, monterar spaltventiler i fönsterkarmarna eller monterar ytterväggsventiler. Det här är en ekonomiskt rimlig åtgärd, men kan lätt ge upphov till kallras och ger endast en liten sänkning av radonhalten. Men ökat självdrag är ett bra komplement till en radonsug i kombination med tätning. Vilket naturligtvis är en mer omfattande typ av radonsanering.

Installation radonsug

Radonsanering med hjälp av en radonsug eller radonbrunn, som skapar ett undertryck under bottenplattan så att radonhaltig luft från marken förhindras att sugas in i bostaden. Kombineras radonsug med tätning ger det mycket bra utfall och ger en rejäl sänkning av radongashalten. Nackdelen är att det är mycket större ingrepp och dyrare än tätning. Som alltid är det omständigheterna som avgör vilken typ av radonsanering som behöver användas.

FTX-system

Ett FTX-system är sällan den bästa enskilda åtgärden vid en sanering av markradon och kan till och med skapa stora radonproblem vid en felaktig installation. Därför gör vi alltid en grundlig radonbesiktning innan vi sätter igång din radonsanering, eftersom vi då kan se om grunden behöver tätas och kanske även behöver FTX-systemet kompletteras med en radonsug. Är grunden otät kan ventilationen nämligen öka radonhalten. Tillsammans med en radonsug erhålls då den bästa effekten. Den här typen använder vi ofta när det är en fastighet som besväras av en kombination av markradon och blåbetong.

Vi är experter på Radon - hör av dig om du är intresserad av en sanering!