Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-41003640

Radon Arbetsplats | Radonundersökning

Vi utför radonundersökning på din arbetsplats

Har du för höga radonhalter på din arbetsplats? Låt oss på ComNet AB utföra en radonundersökning!

På det sättet kan vi fastslå var radonet kommer från och hur det har kommit in i byggnaden. Därefter föreslår vi den bästa möjliga – och mest kostnadseffektiva – åtgärden för fastigheten. Det är mycket viktigt att en radonundersökning utförs på ett korrekt sätt. Felaktigt utförd kan den medföra höjda löpande kostnader för exempelvis ventilation och uppvärmning.

Vi har kunskapen, erfarenheten och den rätta utrustningen för att arbetet ska bli riktigt utfört. 

Kontakta oss redan idag och låt oss utföra en radonundersökning på din arbetsplats! Vi utför radonmätning, radonundersökning och radonsanering i alla typer av lokaler.

 

Radon på arbetsplats och strålskyddslagen

Varför är det så viktigt att genomföra en radonundersökning på arbetet? Anledningen är den nya strålskyddslagen som trädde i kraft sommaren 2018. Denna lagändring innebär att arbetsgivaren måste känna till radonhalten på arbetsplatsen. Dessutom måste arbetsgivaren vidta skäliga åtgärder för att åtgärda radonhalter som ligger över det nya gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Denna nya lag har gjort att det ofta kommer upp frågor som rör radonmätning och radonsanering på arbetsplatser.

Mätning av årsmedelvärdet

Har man inte genomfört radonmätning tidigare så ska man mäta årsmedelvärdet. Enligt svensk standardmetod så ska mätningen genomföras med radondosor som ska placeras ut i minst 60 dagar under eldningssäsongen, det vill säga 1 oktober-30 april. Det är viktigt att mätningen utförs med dosor från ett radon-laboratorium som är godkänt av SWEDAC.

Glöm inte att avisera radonmätningen för den egna personalen och även städpersonal om tjänsten är köpt av en extern part. Detektorerna ska placeras på ett sätt så att de inte kan flyttas på eller påverkas på något annat sätt.

Här är de lokaler på en arbetsplats som ska mätas för radon:

 • Lokaler som använd mer än fyra timmar per dag på regelbunden basis.
 • Källare och andra lokaler under jord och andra lokaler där det finns risk för inläckage av radon. Detta gäller om lokalerna kan användas mer än 50 timmar per år av en person.
 • Alla lokaler och rum som ligger på bottenvåning och källarplan. När det handlar om större öppna lokaler ska man använda en detektor per 150 kvadratmeter.
 • På högre våningsplan bör man använda minst två detektorer eller minst en detektor per 250 kvadratmeter.

 

Radonundersökning arbetsplats – om du ligger över gränsvärdet

Hamnar någon av lokalerna över referensvärdet så kan man göra en arbetsplatsmätning för att fastställa om radonhalten är godkänd under arbetstid. Detta gäller främst arbetsplatser där man har tidsstyrd ventilation av typ FTX, från, tilluft med värmeåtervinning.

Eventuellt kan man göra enklare åtgärder så som tätning, eller installation av radonsug,  för att minska radonhalten när ventilationen är avstängd nattetid. Därvid kan man senarelägga start av ventilationssystemet och spara energi.

Hör av er till oss för mer information om hur ni kan spara pengar på rätt åtgärdsmetodik och tillvägagångssätt.

Åtgärder ska genomföras först

I fall där det till en början finns högre halter, som exempelvis bergrum, än 200 Bq/m3 ska åtgärder som syftar till att minska radonhalten prövas först. Om dessa åtgärder inte gör att halten hamnar under gränsvärdet så ska arbetsgivaren göra en anmälan. Denna anmälan lämnas in till Strålskyddsmyndigheten.

Även om mätningen visar på ett värde under referensvärdet under arbetstid så ska man anmäla om årsmedelvärdesmätningen ligger över referensvärdet. Det är därför lämpligt att utföra en kontrollmätning efter åtgärder för att utreda om de har fått någon effekt.

Mätning av radon på arbetsplats – detta ingår

 • Vi beräknar hur många mätpunkter som behövs.
 • Vi placerar ut och samlar in dosorna.
 • Vi skriver protokoll.
 • Vi distribuerar mätdosor till och från radonlaboratoriet.
 • Vi sammanställer mätresultat.
 • Vi sköter kommunikation med miljökontoret.

Kontakta oss redan idag om du behöver utföra mätning av radon på din arbetsplats. 

Vi kontrollmäter med avancerad radonmätare direkt efter installation och får alltid ner radonhalten till under garanterad nivå! Installationerna är alltid snyggt och säkert utförda och vi städar noga efter oss.

Vi fakturerar inte förrän radonhalten har sjunkit till garanterad nivå. En trygg garanti för att vi utför en kompetent radonundersökning på din arbetsplats.

Syns inte med blotta ögat

Radon luktar inte och det syns inte heller. Därför är en radonundersökning (radonmätning) det enda sättet att upptäcka detta farliga ämne. Högsta gränsen för radon i inomhusmiljöer är satt till 200 Bq/m3. Detta gäller såväl i bostadsmiljöer som på arbetsplatser. En så kallad långtidsmätning av radon utförs under minst två månader. Den görs alltid mellan 1 oktober och 30 april och visar ett medelvärde för radon.

När behöver en radonundersökning genomföras?

 • Ska du renovera, bygga om eller genomföra en tillbyggnad i en arbetslokal så är det klokt att först genomföra en radonmätning.
 • Misstänker du att byggnaden ligger i ett område där det finns höga halter radon i marken? Eller är det byggt med gammal så kallad blåbetong? Då är risken större att du har radon i inomhusluften.
 • Om ventilation eller uppvärmningen ska förändras eller byggas om så är det rekommendabelt att göra en radonundersökning först. Detta bra av två anledningar: dels kan justeringar påverka radonhalten, dels kan vi hjälpa dig att hitta ett nytt system som sänker radonhalten.

 

Tre huvudskäl till höga radonhalter

Är det radon på din arbetsplats så finns det tre möjliga orsaker till den förhöjda halten. Blåbetong i konstruktionen, markbetong eller radonhaltigt vatten

Vid markradon så går saneringen ut på att täta bottenplattor och rör så att markradonet inte kan ta sig in i byggnaden. Detta kan med fördel kompletteras med en radonsug. Markradon kan ofta ge mycket höga radonhalter i inomhusluften.

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som inte används idag, men det är vanligt i byggnader som uppfördes mellan 1929 och 1985. Genom en enkel gammamätning kan vi enkelt konstatera om det finns radioaktivt material (radon) på en arbetsplats. Den vanligaste lösningen är att förbättra ventilationen.

Beror problemen på radonhaltigt vatten så är lösningen att ventilera bort det med hjälp av en radonavskiljare som man placerar på huvudvattenledningen in i fastigheten. Kommunalt vatten renas från radon redan på ett tidigare stadium.

Orolig för att det finns radon i luften på din arbetsplats? Välkommen att kontakta oss på Comnet AB så kan vi genomföra en professionell radonundersökning.

Du kan fråga oss om allt inom radonsanering och radonundersökning!